v   DOSYALAR
  v   YAZILAR
  v   { FORUM }
  v   DEFTERE YAZ
  v   SUNULAR
  v   RESİMLER

Kullanıcı : Şifre : Hatırla : Gizli :

  BizEgitimciyiz.com Forum || Paylaşmak İstedim
   6. USOBO Kategorilerine Göre Sorular

BizEgitimciyiz
[Genel Sorumlu]Mesaj sayısı : 940
Giriş sayısı : 8867
Konu puanı : 0  Toplam P : 58
Konuya Puan ver
Üye bilgileri

6.USOBO Proje Kategorisi Soruları 

Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!

1.Alan

Psikoloji

Antibiyotik direncinin oluşması, yanlış ilaç kullanımı veya kulaktan dolma bilgilerle, bir anlamda komşu teyze-amca önerileri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum, insan sağlığını tehdit ederek salgın hastalıklara karşı direncin zayıflamasında önemli bir rol oynamaktadır. Yanlış antibiyotik kullanımını önlemek de sağlığı koruma yönünde önemli bir adımdır. Yanlış antibiyotik kullanımının psikolojik, bilişsel, ve çevresel sebeplerini araştırarak, doğru antibiyotik kullanımının bireysel ve toplumsal seviyede nasıl aşılanabileceğini araştırın ve çözüm önerileri geliştirin.

 Sosyoloji

Bireylerin aktif ve sağlıklı bir şekilde yaşlanarak toplumun gerek ekonomik, gerekse sosyo-kültürel üretim süreçlerine katılımlarının devamı “yaşlanan” bir toplumun söz konusu demografik değişimin üstesinden gelmesini kolaylaştıracaktır. Aktif yaşlanma ve yaşlıların topluma katılımının devamı ve kuşaklararası dayanışmanın tesisini merkeze alan ne gibi mikro-ölçekli(il veya ilçe bazında) somut çözüm önerileri geliştirilebilir? 

  Felsefe

Bir insanın eğitim (yani neyi, nasıl yapmasına ilişkin karakter gelişimi) ve öğretim (yani neyi, nasıl öğrenmesine ilişkin bilgi gelişimi) süreci hem bireysel ve hem de toplumsal yönlerden hayati öneme sahiptir. Eğitimin ailede başladığı, sonrasındaysa öğretimle beraber okulda devam ettiği bilinmektedir. Okul içinde bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin sorunlar örgün eğitim-öğretimin tarihi ile yaşıttır. Ancak bu sorunlar ‘akıllı’ iletişim araçlarının cebimize kadar girmesiyle daha da karmaşık hale geldi. Spor yapmak yerine FIFA oynamak, insanlarla yüz yüze ilişki kurmak yerine facebook üzerinden ilişki kurmak, ilginç bir anın tadını çıkarmak yerine tweet yazmak bu araçların bize her an sunduğu seçenekler. Ve kimi gençler tercihlerini ağırlıkla bir ağa bağlı olmayı gerektirmeyen eski seçenekler yerine bu yeni seçenekler yönünde kullanıyorlar. Ancak avatarlarımızdan bağımsız, geliştirilmesi gereken gerçek bir bedenimiz ve kişiliğimiz var. İçinde bulunduğumuz bu yeni eğitim/öğretim koşulu altında gençler dengeli tercihler yapmaya nasıl yönlendirilmeli? Bu soruya yanıt olmayı amaçlayan bir eğitim/öğretim programı taslağı hazırlayabilir misiniz?

2.Alan

Edebiyat

Modern hayatta insanlara kitap okuma imkânı olarak neler sunulabilir?

Dil

İnternet, bilgisayar ve cep telefonlarının Türkçeye etkisi nedir? Teknoloji Türkçeyi geliştirmek için nasıl kullanılabilir?

Din ve Ahlak

Günümüzde değişik toplum katmanlarında israfa karşı bilinç oluşturma konusunda neler yapılabilir?

3.Alan

Tarih

Tarihte varlığını asırlar buyu sürdürmüş, hâkimiyetini çeşitli coğrafyalarda farklı milletlere kabul ettirebilmiş güçlü devletler genellikle kara merkezli olmuşlardır. Mesela Roma ve Osmanlı gibi imparatorluklar güçlü bir merkezden üç ayrı kıtaya ulaşan sınırları yönetebilmeyi başarmışlardır. Bunu yaparken kendilerine yardımcı olan etkenlerin başında güçlü ve büyük bir kara orduları bulunmaktaydı. Ancak dünya tarihine baktığımızda özellikle ortaçağda ve erken modern dönemde karasal anlamda çok küçük bir hakimiyet alnına sahip olmalarına rağmen denizler vasıtasıyla dünyanın en ücra köşelerine dahi ulaşarak, kolonileri ve ticaret şirketleri vasıtasıyla hüküm sürmeyi başaran devletler de olmuştur. Ceneviz, Venedik ve Hollanda deniz vasıtasıyla çok geniş alanlarda hâkimiyet kurmuş devletlere verebileceğimiz en belirgin örneklerdir. Bu örneklerden yola çıkarak denizleri etkili bir şekilde kullanarak dünya tarihinde söz sahibi olmuş olan devletlerin bunu nasıl başarmış olabileceklerini bir proje üzerinde değerlendiriniz.        

Coğrafya

Günümüzde dünya genelindeki engelli sayısının 650 milyon olduğu ve engelli nüfus oranının ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ülkelerdeki nüfusun %10 – 15’ini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %12’si engellidir. Bu orana göre yaklaşık 8 milyon engellinin yaşadığı Türkiye’de cadde ve sokaklarda ve toplum içerisinde çok az sayıda engelli ile karşılaşılmaktadır. Bu durum evlerin dışında akıp giden toplumsal yaşantıda engellilere çok fazla yer verilmediğinin, kent dokusunun ve işlevinin oluşturulmasında engellilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmadığının bir göstergesidir. Türkiye’deki durumun aksine gelişmiş ülkelerde cadde ve sokaklar başta olmak üzere, otobüsler, sinyalizasyonlar ve kamu binaları ve alış-veriş merkezlerine giriş çıkışlar engellilerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmektedir. Bu düzenlemeye bağlı olarak bu ülkelerde yaşayan engelli insanlar evde hapis hayatı yaşamamakta, temel ihtiyaçlarını karşılamak için kentin sağladığı pek çok avantajdan kendi başlarına yararlanabilmektedirler. Sağlıklı toplum yapısının oluşturulması ülkelerdeki tüm bireylerin sağlıklı olması ile değil, engelli engelsiz tüm bireylerin ihtiyaçları dikkate alınan yaklaşımlarla sağlanır. Herkesin bir gün engelli olabileceğini düşünerek, Türkiye’deki engellilerin kendilerini toplumun bir bireyi olarak hissedebilmeleri ve cadde, sokak ve farklı binaları ile kentlerden yararlanabilmeleri için ne gibi projeler yapılmalıdır?     

Siyaset Bilimi

Toplumdaki fikir ayrılıklarının toplumsal çatışmaya dönüşmemesi için neler yapılabileceğini Türkiye’den bir örnek olayı ele alarak bir proje hazırlayınız.


6.USOBO Metin Analizi Kategorisi Soruları

Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!

1.Alan

Psikoloji

Medya haberlerinin, hemen hemen her gün insanların varoluşunun son bulduğu ölüm haberleri ile dolu olduğu günümüzde, ölüm endişesi sürekli güncel tutulmaktadır (Maheswaran ve Agrawal, 2004, s.213). …Gerçekte insan aklı ve bu aklın insana sağladığı farkındalık yeteneği, bir avantajken, insana sıkıntı da verebilmektedir. Çünkü aklı ve bilinci sayesinde insan, ölümlü olduğunun farkında olur ve bu durum onda endişeyle beliren ruhsal bir terör yaratır. …“Ölümlüğün Belirginliği” (Mortality Salience), kişinin bir gün öleceğinin bilincidir. Bu bilinç ve duyguyla yasayan insan korku hisseder ve bazen bu korkuyu kontrol edebilir, bazen edemez (Aksüt Çiçek, 2008, s.7-8). Bireyde ölümlülüğün belirginleşmesiyle birlikte dehşete düşme, başka bir ifadeyle içsel bir terör yasama görülmektedir. Diğer taraftan, insan varoluşunu devam ettirme güdüsüne de sahiptir. Ölüm bilincinin artması dolayısıyla da, ölümlülüğünün belirginleşmesiyle birlikte insan, yaşayacağı endişeyi yani ruhsal terörü kontrol altına almak için birtakım yollar, diğer bir ifadeyle bu endişe ile arasına tampon olarak koyacak araçlar arar. …Kişi, kültürel değerlere bağlandıkça ve yaşamını bu değerlere bağlı olarak ortaya çıkan normlara göre düzenledikçe kendini güvende hisseder. Bağlı olduğu kültürel değerlerin ve normların doğruluğuna ve haklılığına inanan bireyler, yaşamlarını anlamlı bulmaya başlarlar. …Böylece desteklenen kültür, kültürel kaygı tamponunun temelini oluşturur. Kültürel kaygı tamponu, ölümlülüğü karsısında bireyin kendini güçlü hissetmesini sağlar. (İbrahim Sani Mert, Terör Yönetimi Kuramı ve Cesaret: Kavramsal Bir Tartışma,(12) 2010, ss.58-64)

 Sosyoloji

“Modern zihin giderek daha da artan bir biçimde hesapçı bir hüviyete bürünmüştür. Para ekonomisinin sebebiyet verdiği pratik hayatın hesaplayıcı tamlığı [kesinliği] doğal bilimlerin idealine – yani dünyanın her bir köşesinin matematik formüllerle sabitleştirilmesine- denk düşmektedir.” George Simmel, “Metropol ve Zihinsel Yaşam”  

  Felsefe

"Zamanın akışı, kendini kalıcı nesneler üzerinde meydana gelen olaylarla ortaya koyar. Kalıcı nesneler özdeşliklerini yitirmeden değişirler. Özdeşliğini yitirenler de, böylece varlıklarını yitirirler. Zaman içinde özdeşliğin bir felsefe sorunu olarak doğması, özdeşliğin değişime karşın süregidebilmesi nedeniyledir. Aynı kalıcı nesnenin zaman boyutundaki iki ayrı kesiti birbirinden şaşkınlık uyandırıcı derecede değişik olabilir. Bir başka deyişle, değişik zamansal bölümler, uzaysal bölümleri açısından da değişik olabilir. Bu anlamda, dev yapılı bir sporcunun bir gün küçük bir bebek olduğunu, eskilikten şimdi yırtık pırtık olan bir kitabın bir zamanlar yepyeni ve parlak olduğunu, bugün önü camekanlı bir dükkan olan bir yerin eskiden pencereli ve balkonlu bir apartman dairesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Bütün bu ve buna benzer durumlarda, düşüncemizi, o zaman ve şimdiki değişik nitelikleriyle, aynı nesneden sözeden bir biçimde dile getiriyoruz: Özdeş bir tek nesneye iki değişik durumda yönletim yapıyoruz. Şimdi ortada yanıt bekleyen şöyle bir soru var. Nitelikleri açısından değişik olan iki nesne-aşamasının zaman içerisinde tek bir özdeş nesne oluşturduklarını hangi metafizik ya da varlıkbilimsel ölçüte göre öne sürebiliriz? Kimi durumlarda inanılmaz boyutlara erişen değişime karşın özdeş kalınabiliyorsa, bunu sağlayan nedir?" (Arda Denkel, Nesne ve Doğası, Metis Yayınları 1986.)

Bir nesnenin değiştiğini öne sürmek o nesnenin şimdiki halinin önceki halinden farklı olmasına rağmen iki halin de aynı nesnenin halleri olduğunu düşünmek demektir. Böyle bir hüküm verirken kullandığımız ölçütler nelerdir? Bu ölçütler her zaman nesnel midir? Öz kavramının bu sorularla ilgili konumu nedir? Nesnelere bir öz atfetmeksizin nesnelerin değişim içerisinde özdeş kalmaları nasıl açıklanabilir? Öncelikle Arda Denkel’in yukarıda alıntı yaptığımız kitabını, ayrıca uygun gördüğünüz diğer çağdaş ve eski düşünürlerin konuyla ilgili tartışmalarını dikkate alarak bu soruları tartışan bir makale yazın.

2.Alan

Edebiyat

Klasik şiirimizin zengin bir iç dünyası vardır. Asırların süzgecinden geçerek gelişen mazmunlar, şiire ayrı bir estetik mana kazandırmıştır. Ancak aradan geçen zaman ve Batı edebiyatına yöneliş, bu şiiri anlamamızın önüne türlü engeller çıkarmıştır. Yeni edebiyatın ikliminde yetişen kuşaklar, giderek eski tarz denilen şiirin dünyasına yabancılaşmaya başlamışlardır. Buna bir de terk edilen eskinin yaşama dünyası, alışkanlık ve incelikleri de eklenince divan şiiri dediğimiz klasik eserlerimizin anlaşılması oldukça zorlaşmıştır. (Mahmut Kaplan, Aynada Gizlenen Güzel, Etkileşim Yay., s.8)

Dil

Kültür dili tabirini, günlük konuşma ve ilim dili dışında geniş mânâda yazılı ve sözlü edebiyat dili karşılığı olarak kullanıyorum. Günlük konuşma dilinin başlıca özelliği, günlük ihtiyaçlara cevap vermesidir. İçine bazı unsurlar karışsa bile o ilmî ve edebî maksat gütmez. Sözlü halk edebiyatı, şekil ve  muhtevası bakımından günlük dilden farklıdır. Bundan dolayı o kültür diline girer. Okuma yazma bilmeyen nice halk hikayecisi ve şairleri vardır ki, günlük dili estetik bir maksatla kullanırlar ve böylece toprağı altın yaparlar. Halk kültürü ile beslenmiş bir köylünün dilinde onlar pırıl pırıl parlar. (İnci Enginün, Zeynep Kerman, Mehmet Kaplan’dan Seçmeler II, Kültür ve Turizm Bak., Yay., s. 16.)

Din ve Ahlak

"Ben yaşadıkça Kuran-ı Kerim’in kulu kölesiyim, Hz Muhammed'in ayağının tozuyum. Biri benden bundan başka bir söz naklederse, o sözden de söyleyenden de şikayetçiyim." (Mevlana)

3.Alan

Tarih

“1890’larda etkinleşmeye başlayan Jön Türkler, modern eğitim görmüş bürokrat ve subaylardan oluşan bir topluluktu ve devlet ve toplumu pozitivist ve gittikçe artan milliyetçi düşüncelere göre modernleştirmek ve güçlendirmek için 1908 Meşrutiyet Devrimi’ni düzenlemişlerdi. Türk tarihinde Jön Türk döneminin 1908-1950 yıllarını kapsıyor oluşu, imparatorluğun 1918’de dağılmasına ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmuş olmasına rağmen, siyasal, ideolojik ve ekonomik açıdan çok fazla bir devamlılık olduğu inancını yansıtmaktadır. “Jön Türkler”in iktidarı zamanında Türkiye, aynı siyasal dönemden iki kez geçmişti; önce İttihad ve Terakki Cemiyeti yönetiminde (1908’den 1918’e kadar) ve sonra da “Kemalist” Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile onun yerini alan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi zamanında. İçinden geçilen dönem her seferinde, liberal ve çoğulcu bir aşama ile (1908-1913 ve 1919-1923), bunu izleyen, içinde etkin bir tek parti sisteminin, siyasal, ekonomik ve kültürel milliyetçiliğin ve modernleşmeye ve laikleştirmeye yönelik reformların bir arada bulunduğu otoriter bir baskı aşamasından oluşuyordu (1913-1918 ve 1925-1950).” [Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’ni Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2. baskı, 1996, s.15-16].

Coğrafya

“Turizm, hammaddesi güneş, kumsal, deniz, kar vd. olan “bacasız endüstri”dir. 1980’li yıllara kadar, turizm 3 S biçiminde formüle edilirdi: Sea, Sun, Sand… Günümüzde, buna yeni bir S daha eklenmiştir; Surf… Ancak, turizm, statik olmayan dinamik bir sektör olduğuna göre, etkinliklerin çeşitlenmesine bağlı olarak S dışında, daha başka harflerle de zenginleşmesi olasılığı daima var olacaktır.” Yukarıdaki parçaya göre Türkiye turizmini geliştirecek alternatif turizm türlerini tartışınız. Kaynak: Emrullah Güney, 2002, Türkiye Çevre Sorunları Doğal ve Kültürel Ortam Bozulması,(2. Basım),Çantay Kitabevi,s.233

Siyaset Bilimi

“Çağdaş düşüncenin en temel meselesi, insanın, algı ve düşünme melekelerini yok ettiği gözlenen "çağ hapishanesi"nden insanın nasıl kurtarılabileceği meselesidir: Foucault'nun panopticon'undan (küçük bir azınlığın, çoğunluğu kontrol etmesi, yönlendirmesi, ağlarına bağlaması meselesi'ne), Baudrillard'ın simülasyon / sanallaşma sorununa kadar çağdaş düşüncenin temel problematiği, insanın, insanî yetilerini nasıl koruyabileceği ya da nasıl yeniden-kazanabileceği meselesidir: Nietzsche'den itibaren, insanı sürüye dönüştüren modernliğin dekadans biçimlerine, türbülanslarına, idrak ve varolma biçimlerini yitirmesine yoğunlaşıyor çağdaş düşünce.” Yusuf Kaplan


6.USOBO Forum Kategorisi Soruları

Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!

1.Alan

Psikoloji - Sosyoloji - Felsefe

“Ayrıca kentlerde, ailenin toplum içindeki rolü ve işlevlerinin sürekli olarak yeniden tanımlandığı bir süreç yaşanmaktadır. Geleneksel yapıdaki ailenin bireylerine sağladığı güvenlik, barınma, beslenme, eğitim, boş zaman etkinlikleri, sosyalleşme ve statü kazandırma işlevlerini kentlerde aile dışındaki kurumlar üstlenmektedir. Öte yandan, ekonomik ve konut durumuna bağlı nedenlerden dolayı kentlerde kalabalık hanelerin sürdürülmesi güçleşmektedir. Kent yaşamı bireylere küçük aile kurma normunu benimsetmektedir. Kente göç eden ailelerde kırdaki üretim işlevinin sona ermesi ile aile içindeki nesiller ve cinsiyetler arası ilişkiler de farklılaşarak geniş ailelerden küçük ve basit yapılı, çekirdek ailelere dönüşme süreci hızlanmıştır” argümanını tartışınız (Kalaycıoğlu, 2012, s. 52)

2.Alan

Edebiyat - Dil - Din ve Ahlak

“Edebiyatın Ahlâkı” “Ahlâkın Edebiyatı” kavramları ışığında edebiyat-ahlâk ilişkisini tartışınız.

3.Alan

Tarih - Coğrafya - Siyaset Bilimi

İstanbul son yıllarda çok hızlı ve büyük kentsel gelişim projelerine sahne olmaktadır. Üçüncü boğaz köprüsü, üçüncü havalimanı ve kanal İstanbul projeleri şehrin özellikle ulaşımla ilgili problemlerinin çözümü için hayata geçirilmekte ancak muhtemel olumsuz çevresel etkileri yüzünden de farklı çevrelerce tartışma konusu yapılmaktadır. İstanbul Boğazı’nın Karadeniz’e açılan bölümünde inşaatı başlayan üçüncü köprü ve bağlantı yollarının İstanbul’un kuzeyinde yer alan orman alanlarında önemli ölçüde ağaç kaybına sebep olduğu farklı zamanlarda gazetelerde dile getirilmiştir. Bir grup, büyük orman tahribine neden olduğu için Boğaz’daki üçüncü köprü projesinin iptal edilmesini, diğer bir grup ise ağaçların yok edilmesine sebep olsa da milyonlarca insanın trafik sorununa bir nebze olsun çare olduğu için üçüncü köprü projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Sonuçta İstanbul halkı, ormanların korunması mı yoksa trafik sorununun çözümü mü şeklinde bir ikilemle karşı karşıya kalmaktadır. Bu ikilemden hangisini tercih edersiniz? Tercihinizi verilerle ve farklı ülkelerdeki örnekleri ile destekleyerek ve gerekçelendirerek bilimsel bir üslupta tartışınız.


--------------------
BizEgitimciyiz
22.12.2013 22:37:40
                               Oy : 1-Puan : 5

     

Forum son 5 K. & Benzer K.
Açan
Forum istatistikleri
6. USOBO Kategorilerine Göre Sorular..
BizEgitimciyiz
E-okul modülü sorular ve cevaplar..
jetblack
Sınavda en çok sorular bu bölümlerden çı..
jetblack
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMALARI HAKKIND..
jetblack
Forumdaki 16 Kategoride 100 Forum var, Bu forumlara açılan 1614 Konuya 3900 Cevap yazıldı..
Üye :  Misafir : 36 Toplam : 36 Rekor :
Aktif Üyeler  Aktif üye yok..
Genel Sorumlu - Yönetici - Forum Yöneticisi - Editör - VIP Üye
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. » takao , » neslin_2003 , » msinan , » sem06 , » berfin , » 28gamze16 , » cigdem_erdem , » serkan12 , » anaroglu , » seyf , » bekir15 , » xxxy , » bekmezim , » angelmeres , » hakanay09 , » cevzet , » erdem_0650 , » georgehaha , » anilercan , » posetci , » veledhan , » xxx111 , » emelserkan , » gizum , » serkan111 , » salih123456 , » lejyonn25 , » esrabetull , » meftun , » sima1699 , » yavuz43 , » hkyar , » asliazat , » paten , » 66526980 , » Sosyalci_19 , » diday , » wederson , » merve0505 , » adem_109 , » gokmen66 , » sultan_murat , » savasevcil , » canhan60 , » fuatsoyucok , » arsengin , » istemi , » freeeast , » canhan , » antepli?ahin , » EmineGLMS , » dernaz , » murathoca , » nurceyda , » serpilnoyan , » sadettin , » historian1977 , » bedran , » sendemiseker , » ofaruk , » hamit1 , » cardak , » scoop , » BEHKEN , » sultanmurat , » ebahri , 

BİZEGİTİMCİYİZ
Website motorumuz 2013 AspSitem Ay Yildiz
Bu sayfa: 0.51 saniyede yorumlandı.
toplist.htm dosyasi toplist 1 toplist 2 toplist 3